Loga-fp-2.jpg  
Folkpartiet i Sunne

 

   

 

Ungdomsråd i Sunne kommun

Från ord till handling.

I kommunstrategin som antogs 2001 sattes målet att ett ungdomsforum skulle bildas i Sunne kommun, ett forum där ungdomar skulle kunna föra fram sina synpunkter. En ungdomsstyrelse bildades under våren 2002, i projektform, i samarbete med Communicare. Ur projektbeskrivningen kan man läsa att "Sunne kommun bör vara en attraktiv kommun för unga människor och erbjuda det som de anser är viktigt för att uppnå visionen 15 000 kommuninvånare. Vi behöver organisera våra unga kommuninvånare för att ta tillvara deras kreaitivitet, synsätt och engagemang". I kommunens LUG grupp (Lokal Utvecklings Grupp) fanns representanter från kommunen, bl.a. Marie Ståhl, Peter Karlsson, Claes Andersson och undertecknad samt representanter från dåvarande ungdomsstyrelsen och Communicare, men gruppen upplöstes efter en tid då ungdomarna flyttade från orten och projektet Communicare avslutades.

Kommunen har gjort satsningar för att ta till vara ungdomsfrågor bl.a:

Open Space på Cosmos hösten 2004. Ungdomar och politiker diskuterade aktuella kommunala frågor som ungdomarna ville föra fram.

LUPP undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) hösten 2005. En mycket omfattande enkät där kommunstyrelsen beslutade att Sunne kommun skulle delta som en av 32 kommuner i Sverige. Elever i åk 8 på Fryxellska skolan samt i åk 2 på alla tre gymnasieskolorna medverkade i denna enkät. Den statliga myndigheten "Ungdomsstyrelsen" i Stockholm utformade enkäten och de var också huvudarrangörer. Materialet är ett jämförande material mellan olika kommuner i Sverige, vilket ger en betydligt större tyngd till undersökningen än om vi skulle ha genomfört en egen enkät. Marie Ståhl och Mats Swärdsén genomförde detta mycket omfattande arbete. Reultatet presenterades på "UNG I SUNNE dagen" våren 2006, då politiker och ungdomar var inbjudna till en heldag för och med ungdomar i kommunen. På förmiddagen informerades politiker, kommunledning, skolledare m. fl. om resultatet och under eftermiddagen deltog drygt 200 ungdomar och ca 20 politiker i smågruppsdiskussioner. Denna dag blev mycket uppskattad.

Trots detta finns fortfarande inget formellt ungdomsråd i Sunne.

Nu arbetar vi med en reviderad kommunstrategi och här står att läsa: "Fram till år 2012 har kommunen byggt upp ett forum för diskussioner om ungdomars behov och önskemål i samhället, som är kopplat till kommunledning och beslutsfattande om hur samhället ska utvecklas".

Att vi med nya kommunstrategin har en remissinstans som på papper kallar sig "Ungdomsstyrelse" måste vi tacka Marie Ståhl för. Hon har under hela den tid vi arbetat med ungdomsfrågor varit en entusiast som kunnat samla ungdomarna omkring sig för att lyssna in och föra vidare deras synpunkter. Även idag finns en ungdomsgrupp runt henne med elever från elevråden på Fryxellska skolan, Broby Grafiska, Brobyskolan och Södra Viken som använts då kommunstyrelsen vill få in ungdomars synpunkter på t.ex. kommunstrategi eller ortsanalys.

Folkpartiet liberalerna yrkar med hänvisning till ovanstående:

att Sunne kommun tillsätter ett ungdomsråd som ligger som ett tvärsektoriellt övergripande råd under kommunstyrelsen.

att ett ungdomspolitiskt program skall tas fram, som blir kopplat till kommunstrategin, där ungdomars syn på de olika målen framkommer.

att en ungdomssekreterare skall tillsättas för att driva arbetet vidare.

att ungdomsgruppen som nu finns, med elever från elevråden på högstadiet och våra gymnasieskolor skall tas tillvara, och ses som ett "embryo" i framväxten av ett fungerande ungdomsråd i vår kommun.

 
   

© Folkpartiet i sunne | 0565-501 58 | Barbro.dolling@folkpartietsunne.se