Loga-fp-2.jpg  
Folkpartiet i Sunne

 

   

 

Kommunalt handlingsprogram

Här nedan kan du läsa om vad vi inom Folkpartiet i Sunne har som riktlinjer i det politiska arbetet.

Sunne kommun ska kännetecknas av kunskap trygghet och valfrihet. Vi ska vara en öppen kommun med mötesplatser mellan olika generationer och kulturer.

Kunskap.

En skola där det råder ordning och reda och där det finns trygghet, skapar

förutsättningar för att alla barn och ungdomar skall lyckas väl i skolarbetet. Hög kvalitet och kompetent personal ska känneteckna kommunens skolor.

Öka andelen ungdomar som har godkänt i kärnämnena svenska, engelska, matematik efter avslutad grundskola.

Vi vill att betyg ges senast från årskurs sex.

Gymnasieskolan skall, förutom de teoretiska programmen, erbjuda yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar.

Kunskap och utbildning ska uppvärderas.

Fler ”skräddarsydda” utbildningar som passar kommunens företag.

Trygghet.

Alla kommuninvånare, skall få god vård och omsorg - oavsett livssituation och inkomst.

Detta ger trygghet och är ett grundläggande rättvisekrav i ett liberalt välfärdssamhälle.

Ungdomar i hela kommunen skall ha tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar.

Föreningsbidrag till ungdomsidrotten ska fördelas jämlikt mellan tjejer och killar.

Kraftfulla insatser behövs för att motverka av alkohol- och narkotikamissbruk.

Offentlig information, lokaler och miljöer och ska vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning.

Valfrihet.

Valfrihet är viktigt för oss liberaler. Vi vill att människor skall ha möjligheter att kunna bestämma över sin livssituation.

I Sunne vill vi ha en mix av boenden, där alla sorters boendeformer utökas i antal; alltifrån ungdomsboende till trygghetsboenden och andra särskilda boendeformer för äldre.

Äldre par ska ha rätten att åldras tillsammans på ett vård eller omsogsboende om man så önskar. Inför parboendegaranti i kommunen.

Vi vill ha valfrihet i barnomsorgen med flexibla öppettider.

Föräldraroch elever skall kunna välja skola. Vi är positiva till friskolor.

Kommunikation och näringsliv/företagande.

Återanställ näringslivsutvecklare.

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden ska forsätta i snabb takt.

Goda kommuniktioner är grundläggande för att Sunne kommun skall fortsätta utvecklas i positiv riktning. De är viktiga för kommuninvånarna i allmänhet, för näringslivet och för möjligheterna att kunna arbeta och studera på annan ort,

Europaväg 45 måste upprustas. Vi värnar också det lokala vägnätet inom kommunen.Många sträckor är stort behov av upprustning.

De kommunala bidragen till enskilda vägar måste bibehållas.

Betydelsen av tågtrafiken på Fryksdalsbanan behöver alltid lyftas fram. Det år en livsnerv för kommunen.

Trafiksituationen behöver förbättras för ökad trafiksäkerhet och bättre miljö. En ny bro över fryken måste byggas under nästa mandatperiod. Det är den viktigaste åtgärden för att få en förbättrad miljö i centrala Sunne.

Miljö och hållbar utveckling.

Tillvara ta värdet i vår närmiljö i skolundervisningen.

Inför innovation/entrepenörskap inom området miljöteknik tidigt i grundskolan, ämnet får sedan följa eleven genom hela skolsystemet.

Inom ämnet Hem och konsumentkunskap ska kunskapen om närproducerad mat ingå.

Föändra (LOU) kravspecifikationerna inom kommunen för att underlätta för närproducerade produkter.

Uppvärdera jord och skogsbrukets betydelse för levande landsbyggd, öppnet odlingslandskap och ett rikt djur och växtliv.

Uppmuntra Sunne som en friskvårdskommun. Bygg fler gång - och cykelbanor.

Kultur och turism.

Skydda Sunne kommuns genuina miljöer.

Låt minst 5% av kommunens budget gå till kulturen.

Kulturskolan är en chans för alla att utveckla sin kreativa begåvning.

Turistbyrå ska finnas i centrala Sunne.

 
   

© Folkpartiet i sunne | 0565-501 58 | Barbro.dolling@folkpartietsunne.se