Loga-fp-2.jpg  
Folkpartiet i Sunne

 

   

 

Tilläggsyrkande till budget 2011

Att  inom befintlig ekonomisk ram ska utrymme finnas för att anställa en handikappkonsulent, 50 %, i enlighet med den motion som vi lämnat och som ännu inte är behandlad

Detta är för att skynda på arbetet med att skapa ett tillgängligt samhälle för ALLA.

Att kultursektorn ska ha ett utrymme motsvarande 5 % av Bildningsnämndens budget för att kunna bibehålla kvalitén inom verksamheten.

Att  intentionerna i vår motion angående nedläggningen av S:a Borgeby skola uppfylls.

För att fullgöra skolverkets krav om ämnesbehörighet i alla ämnen, ämneslokaler och möjligheten att läsa ytterligare ett språk från årskurs sex för ALLA kommunens barn, kommer kraven på skolan att öka.  Detta är svårt att genomföra med alltför många och små klasser.

Vi ser med stor oro på den ekonomiska situationen inför 2011.  Budgeten är baserad på ett lägre lönepåslag än vad  avtalen kommer att ge. Det kommer att innebära stora krav på ledare och personal inom våra verksamheter för att de ska kunna hålla sig inom den tilldelade ramen. Kreativitet, nytänkande och icke kostnadsdrivande förändringsförslag får prioriteras med förhoppningen att ekonomin år 2012 ger ett större utrymme för vidareutveckling av våra verksamheter.

Folkpartiet liberalerna

Sunne

 
   

© Folkpartiet i sunne | 0565-501 58 | Barbro.dolling@folkpartietsunne.se