Loga-fp-2.jpg  
Folkpartiet i Sunne

 

   

 

Särskilt boende för äldre

När ålder, sjukdom eller handikapp gör det omöjligt att bo kvar hemma med den hjälp som hemsjukvården och hemtjänsten erbjuder, finns möjligheten att ansöka om "bistånd" till ett särskilt boende, ett boende med personal och service dygnet runt. Detta är en lagstadgad rättighet som alla kommuninnevånare har, enligt socialtjänstlagen. Efter att biståndet beviljats ska plats erbjudas inom tre månader. 

Sunne kommun har svårt att uppfylla lagens krav kring detta. I dagsläget finns en dom från länsrätten angående plats i särskilt boende som ej har kunnat verkställas inom lagstadgad tid, på grund av att det råder brist på platser.

Vi vet att demenssjukdomarna ökar med stigande ålder, och våra kommuninnevånare blir äldre och äldre, men även yngre kan drabbas. Behovet av ett anpassat boende där familjen kan komma och hälsa på och känna att den anhörige har ett värdigt boende är av största vikt.

Kommunens svikt och växelvårdsplatser på Hagen är hårt belastade och tar emot personer med många olika sjukdomar och vårdbehov. När sviktplatserna blockeras av personer som inte får den plats de är berättigade till drabbas personer inlagda på Torsby sjukhus, personer som är "färdigbehandlade" men som inte kan gå direkt hem. Varje dag av väntan, utan rehabilitering, fördröjer hemgången ytterligare. Detta innebär stora påfrestningar för både den vårdbehövande, för anhöriga och för personalen.

I regeringsprpositionen 2005/06:50 står att läsa "Regeringens avsikt är att verka för att öka de äldres möjligheter att ha ett ändamålsenligt boende högt upp i åldrarna. Enligt regeringens bedömning bör tillgängligheten till särskilt boende öka i vissa fall. regeringen bedömer att det behövs stöd till nybyggnad, ombyggnad av och ombyggnad till särskilda boendeformer för äldre". Alliansregeringen har avsatt en halv miljard kronor per år i investeringsstöd till särkilda äldreboenden (Boverket 2007:159). Investeringsstödet finns att söka fram till 2011 men enligt regelverket "i mån av tillgång till medel".

Folkpartiet liberalerna yrkar med hänvisning till ovanstående:

att Sunne kommun skall utöka antalet platser inom särskilt boende för äldre, genom nybyggnation eller ombyggnation av redan befintliga äldreboenden.

att medel skall ansökas från Boverkets "investeringsstöd till äldrebostäder" (2007:159)

 
   

© Folkpartiet i sunne | 0565-501 58 | Barbro.dolling@folkpartietsunne.se