Loga-fp-2.jpg  
Folkpartiet i Sunne

 

   

 

S:a Borgebyskola

MOTION

Till kommunfullmäktige i Sunne

I den genomförda översynen av bildningsnämndens lokalbehov sammanfattar utredande tjänstemän att ”slut citat från  inf. ärende k.f nov 2009. Utredningen mynnar ut i en slutsats: Att en ny skola bör inrättas vid  Fryxellska skolan. En skola anpassad  till dagens pedagogik och som ger eleverna rätt till behöriga lärare och samma förutsättningar som andra elever i landet till en bra grundskoleutbildning.

Ur den omfattande utredningen har nu ett uttunnat förslag lagts fram. En ev. nedläggning av S:a Borgeby skola. Förslaget har presenterats föräldrarna vid ett verksamhetsmöte i S:a Borgeby skola, ett möte som kom till på föräldrarnas initiativ. I berörd skola finns idag ett 80-tal elever. Eleverna som är mellan 6-12 år skall delas upp på främst  tre skolor, Prästbol, Bäckalund och Rottneros och deras  fritidsverksamheter. Dessa skolor ligger 10-20 km enkel resa från S:a Borgeby och kan innebära att en 6-9 årig flicka/pojke skall  skjutsas av sina föräldrar,  kanske 06.30 på morgonen för att hämtas vid 17.00-18.00  tiden  på kvällen Detta känns inte försvarbart varken när det gäller rätten till skola och fritids i sitt närområde eller när man läser den viljeinriktning som finns i tjänstemännens lokalöversyn om ALLA barns rätt till  lika förutsättningar. En miljökonsekvensbeskrivning över den situationen skulle inte  heller vara positiv läsning.

Ambitionen att genom minskade lokalkostnader utöka utrymmet för antaletpedagogisk personal  i grundskolan, för att uppfylla skolverkets krav på ämnesbehörighet i alla ämnen uppfylls inte av detta förslag. Inte heller ökar  möjligheterna till samma förutsättningar att kunna välja ett  ytterligare  språk i åk 6  för ALLA kommunens barn. Vad nedläggningen innebär är att den skola där man redan idag har de minsta lokalkostnaderna /elev försvinner men risken att ev. vinst äts upp av skolskjutsar är stor. Små skolor och ojämlika förutsättningar för våra 6:e klassare finns kvar  på övriga skolor.

Folkpartiet liberalerna föreslår:

Att  S:a Borgeby skola och fritidsverksamhet  får finnas kvar som skola för  barn i yngre åldrar som fortfarande nyttjar fritidsverksamhet, tills dess att en ny skola byggts.

Att de lite äldre barnen från S:a Borgeby som själva inte väljer annan skola erbjuds plats i, idag tomma lokaler på Fryxellska skolan, alternativt bussas till Rottneros skola

 

Att väga in möjligheten att barn fr.o.m klass 6, från alla kommunens skolor, ska ha sin skolgång på Fryxellska skolan.

Att överytor på Fryxellska skolan och Brobyskolan i framtiden tas tillvara och anpassas till en tidsenlig skola, som ett alternativ till en nybyggd Östra skola.

Sunne 2010-03-04

Marianne Åhman                                                  

Anders Dahlström

 
   

© Folkpartiet i sunne | 0565-501 58 | Barbro.dolling@folkpartietsunne.se