Loga-fp-2.jpg  
Folkpartiet i Sunne

 

   

 

Företagarträff

Resumé från Folkpartiet liberalernas företagarträff på Ideum 100511

Företagen i vår kommun är basen för en god kommunal ekonomi. De skapar arbetstillfällen som ger skatteintäkter som i sin tur ger den ekonomiska grunden till vård, skola och omsorg. Utan företag, ingen utveckling och tillväxt i kommunen. Så inledde Marianne Åhman, riksdagskandidat för Folkpartiet i Värmland  och kommunpolitiker i Sunne, kvällen då folkpartiet bjudit in  till en företagarträff  med deltagande av Torsten Norén, IUC ( Industriellt Utvecklingscentrum i Värmland) och Peter Karlsson, kommunchef i Sunne.

Torsten Norén berättade om IUC, ett företag med ett 40- tal delägare (Sunne kommun är en av dem) och 10 anställda med stor erfarenhet från företagsvärlden. IUC stödjer  små och medelstora företag. Företaget arbetar med affärsutveckling, markandsutveckling, produktutveckling och organisationsutveckling i nära samarbete med bl.a.Chalmers universitet i Göteborg.

Finanskrisen 2008 gav många företag ett stålbad. Orderingången svek och  ekonomin gick fort nedåt. Många företag valde att investera i kompetensutveckling, i avvaktan på vad som skulle ske. Hjälp till kompetensutvecklingen söktes via ESF, Europeiska socialfonden. Att söka medel är otroligt  tidskrävande och handläggningstiderna alldeles för långa men genom hjälp från IUC har många företag, även flera här i Sunne, fått stöd o hjälp  till att ingå i utbildnings och utvecklingsprojekt.Torsten Norén med sin erfarenhet från detta arbete var  kritisk till hur små o medelstora företag på  egen hand  ska orka söka  medel och anslag  särskilt under ekonomiskt tuffa tider. När krisen kommer i ett företag behövs hjälpen snabbt, innan företaget har skadats så svårt att en

nedläggning eller flytt är ett faktum.  Som avslutning poängterade Torsten Norén att den kreativitet och  det entreprenörskap som finns i Värmland måste tas tillvara. Stöd och hjälp ska finnas för att  förvandla goda  idéer till  affärsidéer  och  senare till företag. Tillväxten i Värmland är för låg, mycket beroende på att Karlstads tillväxt är för låg på företagarsidan. Karlstad är motorn i Värmland och behöver stärka sitt näringslivsklimat.

Peter Karlsson,  kommunchef i Sunne,  fortsatte kvällen med att  berätta om att Sunne ligger 1:a i  Värmland i svenskt näringslivs ranking om företagarklimat. Dock har vi flyttats från 16:e plats i Sverige till 30:e plats.

Vi har förhållandevis låg arbetslöshet i kommunen ,under riksgenomsnittet och under länsgenomsnittet men vi har ett orosmoln och det är den stora ungdomsarbetslösheten, trots att många ungdomar arbetar i Norge. Här tror Peter Karlsson att lärlingsutbildningar och lärlingsjobb kan hjälpa en kommun som Sunne att få ungdomar i arbete.

Vad kan då kommunen göra för att stärka företagsklimatet?

Peter Karlsson poängterade hur viktigt  ett bra bemötande är när nya företagare hör av sig om att ev. etablera sig i Sunne. Ofta handlar det om en hel familj som kommer och man är intresserad av hela kommunens service på orten. Här diskuterades ”en dörr in” till kommunen d.v.s. att man tar kontakt med en enhet som då kan svara på frågor som berör flera förvaltningar.

Efter detta inleddes ett ”rundabordssamtal” kring företagsklimatet i kommunen.

Första ämnet som kom upp var att vår skog måste skötas  för att vi ska bibehålla vår fina landsbygd.  De arbetslag som förr fanns, med hjälp av statliga stöd via vår arbetsmarknadsenhet, finns inte längre . Nu är det Skogsstyrelsen som har ansvar för detta och  projektet heter ”gröna jobb”. För att den privata skogsägaren ska

kunna få hjälp med ex röjning är det viktigt att kommunen och Skogsstyrelsen  har kontakt med varandra och ger information till skogsägarna  när statliga medel finns till anpassade arbeten inom detta område.

Nästa fråga rörde hur vi ska arbeta för en höjning av våra ungdomars utbildningsnivå  för att skapa kompetent arbetskraft för framtida företagare. Detta kräver en god start i grundskolan som ger gymnasiebehörighet och senare högskolebehörighet. Ett  lärlingsgymnasieum inom friskolans ram  har startat i kommunen. Det gynnar företag inom hantverksområden, men Sunne kommun behöver också företag  där högskole/universitetsutbildning krävs.

Ett exempel gavs från Fortum som med ”ljus o lykta söker” högskoleutbildad personal .Ett samarbete har startat kring ett eget tekniskt  högskoleprogram  för att få fram el-utbildad personal i Värmland.

Arbetsförmedlingen och de jobbcoacher som nu anställts har fokus på våra ungdomar redan från åk 8. De finns som rådgivande inför beslut som vilken  utbildning man ska gå och ger kunskap om vilka utbildningar som kan leda till jobb på orten.

Att våra arbetslösa ungdomar får chansen till arbetsprövning inom våra företag är ett måste för att få in en fot i arbetslivet.

.

Ett hot för företag utanför tätorten är tätorten. Företag som finns utanför centralorten känner sig många gånger bortglömda och  får sällan någon uppmärksamhet. De knegar på år ut och år in och skapar arbetstillfällen och skatteintäkter men ingen vet att de finns. Här måste kommunen och  företagsföreningarna  bli mycket bättre på att se hela kommunen och fråga alla företag vad som är nödvändigt för att kunna driva företag i hela vår stora kommun.

Bredbandsutbyggnad och mobiltäckning är ett måste!

Kommunikation och infrastruktur kom upp som ett centralt ämne för att företag ska överleva. Fryksdalsbanans upprustning är mycket välkommen. Europaväg 45 måste rustas till europavägsstandard  och lokalt för kommunen är bygget av n:a bro alternativet  nödvändigt för miljön i centrala Sunne.

Ett annat problem är att nya, ofta yngre företagare som startat eller övertagit företag väljer att bo utanför kommunen. Ofta beror detta på att också make/maka till företagaren är yrkesarbetande och inte finner något lämpligt arbete i vår kommun. Miljö, naturvärden och kulturutbud spelar en stor roll för livskvaliten men utan arbetsmöjligheter

är det svårt att ordna sin försörjning.

Sunne kommun har idag en mycket liten enhet  vad gäller näringslivsutveckling.

50% företagsrådgivare samt en nyanställd landsbygdsrådgivare genom stöd från EU och Hushållningssällskapet är vad som finns. Att vi ska utöka vår näringslivsavdelning och återanställa en näringslivsutvecklare, för alla företag i HELA kommunen, var en allmän åsikt

Jordbruket är viktigt för vår bygd. Ett levande landskap ger  mervärden och rekreation för oss som bor här och för vår turism och ett öppet odlingslandskap med djur ger möjligheter till närproducerad mat. Här bör kommunen se över möjligheterna att upphandla mera närproducerat. Idag sker inte detta alls.

Landsbygdsprogrammets medel kan användas till nya konkurrenskraftiga områden inom jord och skog som ex biogasframställning. Detta är intressant sa en av deltagarna men för att starta upp krävs  arbetsinsatser vid sidan av det vanliga arbetet med jord ,skog och djurhållning.

Förenklade regler finns  kring visstidsanställningar men det är fortfarande för dyrt med arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Detta kräver stora jordbruk som vi inte har i våra trakter. Förenklingar och att göra det billigare att anställa är viktigt för att våra  jordbrukare ska  orka hålla vår landsbygd levande.

Kvällen avlutades med ett besök på företaget Print Plan som finns på Ideum. Huvudsakligen görs tryck på mjuka förpackningar inom främst det medicinska området men också annat tryck i  mindre skala till företag.

Tack Andreas och Andreas från Print Plan för att ni tog er tid med oss.

Tack också till Torsten Norén och Peter Karlsson och tack till er företagare som kom till träffen.

Många idéer och synpunkter kom fram som går att jobba vidare med politiskt. Och ett speciellt medskick till Marianne som kandiderar till riksdagen. Jobba för ett förenklat regelverk  och minskade administrativa kostnader för  små och medelstora företag !

 
   

© Folkpartiet i sunne | 0565-501 58 | Barbro.dolling@folkpartietsunne.se